Asfaltering våren 2016

Bøanedsetra 18. november 2016

Status / framdrift og betaling av andel fast dekke

På grunn av tiden det har tatt for Bøanedsetra Hyttegrend AS og Jens Tore Bø å utføre nødvendige utbedringsarbeider på fellesvegene kunne ikke arbeidet med legging av fast dekke gjennomføres i år. Utbedringsarbeidet er stort sett ferdig og det gjenstår bare noe grusing som blir utført så raskt det er praktisk mulig neste vår.

Forhandlingene med de to entreprenørene (NCC og Veidekke) blir tatt opp igjen i februar neste år.

Begge entreprenørene krever at det er Bøanedsetra Hyttelag som står som kontraktsmotpart for asfaltarbeidet på fellesveiene og garanti for oppgjør. Dette betyr at hyttelaget må kreve inn andelene fra medlemmene i forkant.

Styret kommer derfor til å sende ut regning på medlemmenes andel av asfaltkostnaden i begynnelsen av januar med betalingsfrist 31. januar. Andelen som skal betales nå blir kr. 25.000,- og den blir avregnet mot endelig totalkostnad av prosjektet når det er gjennomført. Så langt vi kan se nå vil ikke totalkostnaden overstige 25.000,- pr. medlem. Dersom andelen blir lavere blir differansen tilbakebetalt til medlemmene.

Tidspunkt for legging av fast dekke vil avhenge av hvor raskt det blir snøfritt neste år og når entreprenørene har kapasitet. Vi vil tilstrebe at arbeidet blir utført enten før eller rett etter fellesferien neste år.

Som tidligere opplyst vil hver enkelt medlem kunne bestille legging av fast dekke på sin oppkjørsel / parkeringsplass direkte med entreprenør etter forhåndsavtalte priser. Dette arbeidet må gjøres i sammenheng med asfalteringen av fellesveiene.

 Ved spørsmål vennligst kontakt undertegnede eller andre i styret.

 

Vennlig hilsen 

Gunnar Larsen

Styreleder Bøanedsetra Hyttelag

Mobil 90105694

«Oppdatering på framdrift legging av fast dekke.

Bøanedsetra 06. oktober 2015

Styre og asfaltkomite har i sommer og høst jobbet videre med å forberede legging av asfalt på fellesveier i hyttefeltet.

 

Status på arbeidet er som følger:

 • Utbedring av veier før asfaltering:

  • Omfang av utbedringsarbeider ble avtalt med Bøanedsetra Hyttegrend AS og Jens Tore Bø satte i gang utbedringsarbeidet i august. Målsetningen var at arbeidet skulle være ferdig i løpet av september.

  • Vi hadde en synfaring i september der det ble klart at utbedringsarbeidet ikke ble ferdig før tidligst i midten av oktober. Målsetningen er nå at arbeidet skal gjøres ferdig før vinteren.

 • Anbud på legging av fast dekke:

  • Vi har hentet inn oppdaterte tilbud fra to entreprenører (Veidekke og NCC). Vi vil gå i forhandlinger med en eller begge av disse.

  • Det vil også bli forhandlet priser som hver enkelt tomte- / hytteeier kan bruke hvis han / hun vil bestille fast dekke på egen oppkjørsel / parkeringsplass. Dette bestilles da direkte med entreprenør.

  • I forhold til betaling av andel fra hver enkelt tomte- / hytteeier ser det ut som om dette  må gjøres i forkant av at arbeidet med fast dekke iverksettes. Dette på grunn av krav til betalingsgaranti fra entreprenører og at det ikke er mulig å gjøre dette gjennom faktoringselskap eller lignende. Vi vil komme tilbake til hvordan og når inndriving av andel fra tomte- / hytteeiere skal gjennomføres.

 • Avtale med Bøanedsetra Hyttegrend AS om formalisering av veirett.

  • Her har vi presentert et avtaleforslag og hatt et innledende møte. Vi forventer å bli enige om en avtale i nærmeste framtid.

 

Dette betyr dessverre at vi ikke rekker å legge fast dekke på veiene i år. Styre og asfaltkomite vil jobbe videre mot å få lagt fast dekke så tidlig som mulig neste år. Det blir arbeidet framover vinteren med avtale med entreprenør og ordning for forskuddsbetaling av andel fra tomte- / hytteeier.

 

Når det foreligger mer informasjon vil det bli lagt ut på hjemmesiden og Facebook.

Hvis det i mellomtiden er spørsmål kan det rettes til undertegnede eller andre i styret.»

 

Vennlig hilsen

 

Gunnar Larsen

Mobil 90105694

 

Asfalt komiten er i gang

Bøanedsetra juni 2015

Litt info om arbeidet med fast dekke i Bøanedsetra Hyttegrend.

 

Med bakgrunn i vedtaket i årsmøtet i 2014 om å legge asfalt i hyttefeltet har styret, som tidligere opplyst, som målsetning å få lagt asfalt i år.

 

Vi har etablert en asfaltkomite som i tillegg til styret består av Hans Petter Th. Ulstein, Ole Theodor Hovden, Tonny Pettersen og Hallgeir Frøystadvåg.

Komiteen har hatt sitt første møte og planlagt arbeidet med å få utbedret mangler ved veianleggene og få de opp til en standard som det kan legges fast dekke på.

 

Vi vil videre jobbe med å etablere avtale mot Bøanedsetra Hyttegrend AS (utbygger) som skal beskrive hyttelaget og medlemmenes rettigheter og plikter i forbindelse med veianleggene og vil etter hvert starte anbudsprosessen mot aktuelle entreprenører som kan tilby legging av fast dekke. I kontrakten med entreprenør vil vi også sørge for at den enkelt hytteeier kan benytte seg av et gunstig tilbud på å få lagt fast dekke på oppkjørsel og parkeringsplasser på sin eiendom.

 

Før arbeidet med legging av fast dekke settes i gang vil styret gjøre en avtale med et faktoringselskap vedrørende betaling av hyttelagsmedlemmenes andel av utbyggingen. Der vil vi søke å legge til rette for at hver enkelt medlem kan avtale betalingsmåte, avbetalingsplaner eller lignende direkte med faktoringselskapet. Hvis vi kommer i mål med planene om å legge fast dekke i år vil da medlemmene blir kontaktet av faktoringselskapet etter ferien / i høst med hensyn på betaling.

 

Vi vil prøve å holde dere jevnlig oppdatert med hensyn på framdriften i prosjektet på hyttelagets hjemmeside og Facebook. Derfor er det fint om dere følger med der.

 

Dersom det er noen som har spørsmål eller innspill til prosjektet er det bare å kontakte undertegnede eller andre i styret i Bøanedsetra Hyttelag.

 

Vennlig hilsen

 

Styreleder

Gunnar Larsen

Mobil 90105694

---