Ny §10 Bruksrett til fellesvegene

Iht. vedtak i Årsmøtet18.04.2019:

 

§10 Bruksrett til fellesvegene;

Medlemmene sin bruksrett til fellesveiene i hyttefeltet er regulert i avtale mellom Bøanedsetra Hyttelag og Bøanedsetra Hyttegrend AS / Bøanedsetra Hyttegrend Drift AS datert 13.03.2016. For å ivareta en forsvarlig belastning og trafikksikkerhet på fellesveiene skal hytteeierlaget ikke gi grunneier tillatelse til å gi utvidet bruksrett til fellesvegene til andre enn de som allerede har bruksrett og som er beskrevet i ovennevnte avtale.

Vedtekter Bøanedsetra Hyttelag pr. 30.12.2010

Protokoll

konstituerende selskapsmøte

for

Bøanedsetra Hyttelag

 

1.         Åpning

På grunnlag av innkalling 14. desember 2010 ble konstituerende selskapsmøte i Bøanedsetra Hyttelag avholdt torsdag 30.desember 2010 kl.17.00 i Stryn.

 

2.         Møteleder

Som møteleder ble Hallgeir Frøystadvåg valgt.

 

3.         Protokoll

Som protokollfører og til å undertegne protokollen sammen med møteleder

ble Hallvar Ulfstein og Richard K. Gjerde valgt.

 

4.         Tilstedeværende

Følgende deltakere var tilstede:

Hanne & Lian Lillebø Walsh

Karsten Melø

Arve Nesje

Elias Loen

Eivind Masdal

Einar Arne Roth

Roger Birkeland

Jon Vidar Eidsaa

Martin Øvrebø

Per Aaland

Martin Roald

Odd Gunnar Tunold

Vidar Flo

Eldar Sande

Ole Pedersen

Idar Brekke

Eldar Knotten

Frank Hofseth

Per Kopperstad

Hallvar Ulfstein

Richard K. Gjerde

Kjell-Olav Kleppe

Geir Sandvik

Roy Arne Stavik

Bjørn R. Andersen

Leif-Jon Hansen & Anette Kvalsvik

Knut Teige

Tor & Eli Myrhol

Rune Hovden

Bjørn Bøe

Geir Sundal

Hallgeir Frøystadvåg

 

5.         Konstituering

Bøanedsetra Hyttelag ble besluttet konstituert, og som vedtekter ble vedtatt:

 

 

§1 Formål

 

Bøanedsetra Hyttelag er stifta av hytteeigarar som gjennom kjøp av tomter i Bøanedsetra Hyttegrend har bruksrett til felles veg og fellesarealer i samsvar med godkjente reguleringsforesegner for området på Bøanedsetra i Stryn Kommune.

Hytteeierlaget sitt formål er å administrere samt sikre medlemmene sine felles interesser i området sine fellesareal og fellesanlegg i samsvar med desse vedtekter, og fremme samhold og godt naboskap alle hytteeigarane i mellom.

 

§2 Medlemskap

 

Rett og plikt til medlemskap har alle med som har kjøpt tomt for fritidseiendommer i hyttefeltet.

Ved lagsmøter har kvar hytte/tomt som har betalt medlemskontigent rett til ei stemme. Stemmeberettiga kan stemme med skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre medlemar.

 

§3 Styret

 

Styret består av 4-5 medlemmer som vært valgt av Årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmer er til stede. Kasserer fungerer som nestleder. Ved stemmelikheit er styreledar si stemme avgjerande.

Styret skal forestå foreninga sitt arbeid mellom årsmøta i samsvar med dei rammer årsmøtet og vedtektene gir. Styret kan ikkje forplikte medlemmane ut over den på årsmøtet vedtatte årskontingent. Styret skal føre protokoll. Styret kaller inn til årsmøte.

 

I fellesskap forpliktar styreleiar og eitt styremedlem i fellesskap hytteforeininga med si underskrift. Styret er underlagt årsmøtet sine vedtak og direktiv. Styret skal forelegge alle saker av betyding for årsmøtet.

 

§4 Årsmøtet

 

Lagets høyeste bestemmende organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai. Fortrinnsvis skal årsmøte avvikles i påsken. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 4 vekers varsel.

Stemmeberettiget og valgbar på Årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent. Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må fremlegges skriftlig til styret innen 1.mars.

Årsmøtet velger foreningens styre, som består av styreleder, kasserer og 2-3 styremedlemmer. Valg av leder og kasserer skal ikke foregå samme år, dvs. at leder og 1 styremedlem velges det ene året, og kasserer og 1 styremedlem det følgende år. Årsmøtet velger en valgkomité på 2 personer hvor det velges ett medlem hvert år. Valgbar er tomteeier eller den han gir fullmakt til å representere.

For tomter/hytter som har mer enn en eier (privat sameie) vil alle eierne være valgbar, men de kan ikke inneha tillitsverv beskrevet i punkt a-d samtidig.

 

Årsmøtet skal behandle:

1.    Årsmelding

2.    Regnskap og budsjett for neste år.

3.    Medlemskontingent etterfølgende år

4.    Valg

      a.    Styreleder- 2 års funksjonstid

      b.    Kasserer/nestleder - 2 års funksjonstid.

      c.    Styremedlemmer – 2 års funksjonstid.

      d.   Valgkomité 2 års funksjonstid

 

 

5.    Behandling av innkomne saker som er oppgitt på innkallingen.

 

§5 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret finner det nødvendig, eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Innkallingen skal inneholde sakliste og orientering om saker som skal behandles.

 

§6 Vedtektsendringer

 

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet. Fullmakt er å regne som fremmøtt.

 

(RED.ANM. 2019 overstreken tekst i parantes står ikkje i signerte vedtekter pr 30.12.2010, kun på nettsida; 

 

Ved lavere frammøte, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Vedtak kan da gjøres med 2/3 flertall av de fremmøtte.)

 

 

Oppløsning av foreningen skjer på samme måte.

 

§7 Regnskap

 

Det skal føret rekneskap over drifta av hytteeierlaget. Årsregnskap skal kvart år sendast det enkelte medlem.

 

§8 Driftsutgifter/ årsavgift

Driftsbudsjettet skal omfatte fellesutgifter, slik som drift og vedlikehold av fellesarealer. Totale fellesutgifter skal delast likt på det enkelte bruksnummer og kan innkallast akonto på forskudd.

Det skal betalast ei årsavgift for kvart tomt/gnr, og storleiken vært fastsett på årsmøtet i samsvar med neste års budsjett

 

 

(RED.ANM. 2019: overstreken tekst i parantes står ikkje i signerte vedtekter pr 30.12.2010, kun på nettsida; 

 

Avgifta skal gå til vedlikehald og snøbrøyting/ sandstrøing av fellesveg og fellesparkering, vedlikehald av andre fellesarealer og evt. felles renovasjon samt til lagets øvrige drift. (Dette er p.t. ikke er aktuelt, men bør vel stå i statuttene, så slipper vi vedtektsendring når det en gang blir aktuelt?) )

 

 

 

(RED.ANM. 2019:

 

Styret i Bøanedsetra Hyttelag har ikkje overteke ansvar for drift av fellesareal/vegar, og i alle år har felleskostnadar/vegvedlikehold mm. vore fakturert frå grunneigarane sitt selskap Bøanedsetra Hyttegrend AS og direkte til kvar hytte/tomteeigar etter at styret i Bøanedsetra Hyttelag har kontrollert regnskap og bilag. Dette er ein praksis som styret i Bøanedsetra Hyttelag også ynskjer framover.)

 

 

 

 

§9 Fellesareal/ vedlikehald

Området sitt felles- og friareal vært forvalta av hytteeierlaget. Det er ikke tillatt å rydde/ felle skog eller på annen måte ta seg til rette på fellesarealet utan samtykke frå styret.

Den enkelte tomteeigar har plikt til og vedlikeholde sin eiendom på forsvarlig måte.

 

 

6.         Valg

I henhold til selskapsavtalens bestemmelser ble følgende styre enstemmig valgt:

Styrets leder:                   Eldar Sande

Styrets nestleder:            Lars Fiskarstrand

Styremedlem:                  Eli Myrhol

Styremedlem:                  Arve Nesje

Styremedlem:                  Anette Kvalsvik

Disse 5 vart valgt inn som styremedlemmer, Eli Myrhol, Anette Kvalsvik, Arve Nesje, Lars Fiskarstrand og Eldar Sande. De skal konstituere seg selv på første styremøte som blir avholdt i jan/feb 2011. Eli Myrhol fikk ansvaret for å kalle inn til første styremøte.

Valgnemnd vil bli valgt på årsmøtet i påska 2011.

      

2 styremedlemmer i fellesskap tildeles signatur.

Styrets medlemmer hver for seg tildeles prokura.

 

 Bøanedsetra Hyttelag skal registreres i enhetsregisteret.       

 

Deretter ble det konstituerende selskapsmøte avsluttet.

 

 

 

  Stryn, 30. desember 2010

 

 

 

 

                                               ________________________

                                                      Hallgeir Frøystadvåg

                                                             Møteleder

 

 

__________________                                                                      _________________

    Hallvar Ulfstein                                                                                Richard K. Gjerde

 

Styret: framme frå venstre: Eli Myrhol, Eldar Sande (leiar), Anette Kvalsvik.
Bak frå venstre: Lars Fiskarstrand, Arve Nesje