Brev sendt til Stryn kommune frå Hyttelaget

                                              

                                                                            Stryn, den 01.02.2012

 

 

 

Stryn Kommune

postmottak@stryn.kommune.no

 

6783  STRYN

 

 

 

 

 

Anmerkning til kommunedelplan for Bøanedsetra-Ullsheim, vedteke i formannskapet den 18.01.2012.

 

Hyttelaga i Bøanedsetra, Hydla og Dybevoll har vurdert det nye forslaget til reguleringsplan og har følgjande anmerkningar til dei nye planane:

 

  1. Auka tettheit av hytter og utviding av hyttefelta, vil gje store negative konsekvensar i høve til landskapet.

 

  1. Det får store negative konsekvensar å ta inn i planen igjen område F031, samt heve grensa for hyttebygging i F013. Dei smale korridorane og den høge utnyttelsesgrada  vil gjere det mindre attraktivt for allmenn ferdsel.  Området vil verte ueigna til friluftsformål, då ein vil få følelsen av å gå i byggefelt.

 

  1. Området rundt Spjelkebu, Badedammen, Tverrfjellet, Øvrebergsetra bør bevarast mest muleg i si opprinnelege form, også når det gjeld biltrafikk og vinterbrøyting.   Nye hytter i område med gammal bebyggelse bør i størst mest muleg grad tilpassast eksisterande sætre og hyttemiljø. Det må utarbeidast planar for dette, og planane må etterlevast.

 

  1. Eksisterende hytteeigarar er ikkje villige til å sleppe til meir trafikk på eksisterande vegnett gjennom hyttefelta. Dagens vegnett er ikkje dimensjonert for ytterligare trafikk, og auka trafikk vil medføre store ulemper for dei som allereide har bygd nær vegen. Samtidig vil det vere brot på forutsetningane som er gitt tidligere.

 

 

 

Dei fleste som har kjøpt hytter/hyttetomter i Stryn har lagt stor vekt på det flotte friluftsområdet og dei fantastiske muligheitene for friluftsliv i området.  Å ta inn igjen i planen området F031 samt heve grensa for hyttebygging i F013 vil gje store negative konsekvensar for tradisjonelt friluftsliv med utgangspunkt frå Tverrfjellet og Vik/Tonningsetra.

 

Den mest negative sida er vilkåra for utøving av friluftsliv i område som så langt har vore prega av urørt natur. Deler av dette kan bli redusert til passasjar mellom hytter og vegar. 

Vi ber om at dei opprinnelege planane av 29.11.2011vert lagt til grunn når ny kommunedelplan skal vedtakast.

 

Vil det i framtida verte like attraktivt å bygge hytte i Stryn?

 

 

 

 

 

Med helsing for

 

Bøanedsetra Hyttelag                  Hydla Hytteeigarforeining                Dybevoll Hyttelag

Eldar Sande                                 Lodve Strandabø                               Sverre Tenfjord

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter og info ang. kommunedelplan

Hei, her vil vi prøve å legge ut info og nyheter som berører oss ang. kommunedelplanen.

Styret ynskjer tilbakemeldingar på viktige punkt for hytteigarane, som dei vil ta med i sitt tilsvar på kommuneplanen. Kom med det som er viktig for deg som hytteeigar; friluftsliv, infrastruktur, antall hytter etc..

Ta kontakt med en i styret eller send e-post til  hallgeir@boanedsetra-hyttelag.com

Plansprogram

Dei som vil ha meir detaljer, bør gå inn på Stryn kommune ("klipp og lim" adressa under)

https://stryn.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2009002227&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=467&